JAВНА НАБАВКА Ужина 2022

Plan javnih nabavki

Javni poziv (1)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JAВНА НАБАВКА Ужина 2020

obavestenje_o zakljucenim ugovorima
poziv za podnosenje ponuda

konkursna dokumentacija

Izmena i dopuna kd

Izmena i dopuna kd 1

Odluka-o-dodeli-ugovora (1)

JAВНА НАБАВКА Ужина 2019

obavestenje o zakljucenom ugovoru

obavestenje o zakljucenom ugovoru

odluka o dodeli ugovora

OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN ZA PARTIJU 1 SVEZA PECIVA

odluka o dodeli ugovora

odluka o obustavi postupka javne nabavke dobara namirnica za djacku uzinu partija 1

_____________________________________________________________________________

Poziv za podnosenje ponude u postupku javne nabavke поновљено

KONKURSNA DOKUMENTACIJA PONOVLJENI POSTUPAK

______________________________________________________________________________

Poziv za podnosenje ponude u postupku javne nabavke

Konkursna dokumentacija

_____________________________________________________________________________

JAВНА НАБАВКА Ужина 2018

obavestenje o zakljucenom ugovoru

odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnosenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

ЈАВНА НАБАВКА Ужина 2017

Odluka o dodeli ugovora

izmene konkursne dokumentacije

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA PONOVLJENI POSTUPAK

KONKURSNA DOKUMENTACIJA PONOVLJENI POSTUPAK 2017

OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN ZA PARTIJU 4

odluka o dodeli ugovora

odluka o obustavi postupka javne nabavke dobara namirnica za djacku uzinu partija 4

Poziv za podnosenje ponude u postupku javne nabavke

Konkursna dokumentacija UZINA 2017,2018

ЈАВНА НАБАВКА Ужина 2016-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

ODLUKA O DODELI UGOVORA U PONOVLJENOM POSTUPKU

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA PONOVLJENI POSTUPAK

KONKURSNA DOKUMENTACIJA PONOVLJENI POSTUPAK

ЈАВНА НАБАВКА Ужина 2016

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU

OBAVESTENJE O OBUSTAVI POSTUPKA JN ZA PARTIJU 1 SVEZA PECIVA

odluka o obustavi postupka javne nabavke dobara namirnica za djacku uzinu partija 1

odluka o dodeli ugovora

Konkursna dokumentacija UZINA

Poziv za podnosenje ponude u postupku javne nabavke

___________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА Ужина 2015

poziv za podnosenje ponuda

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

___________________________________________________________________________________________________

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр.1/2-2014

Септембар  2014.године

ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА РАДИЋ“

Дел.бр.444/2-2014

Дана:16.09.2014.

БАВАНИШТЕ

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, у

даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова

(„Сл.гласник РС“ бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.1/2-2014

дел.бр.437/2-2014 од 15.09.2014.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.

1/2-2014 дел.бр.437/3-2014 од 16.09.2014.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

_______________________________________________________________________________________________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА РАДИЋ“ БАВАНИШТЕ

Вукице Митровић бр. 1

26222 БАВАНИШТЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАМИРНИЦЕ ЗА ЂАЧКУ УЖИНУ ЗА ПРВО

ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2014/2015.ГОДИНЕ

                       ОБЛИКОВАНА У ЈЕДНУ ЦЕЛИНУ ИСТОВРСНУ (ПАРТИЈУ) И ТО:

Партија 1. –   млечни производи

ЈАВНА НАБАВКА Ужина 2014

_______________________________________________________________________________________________

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *