НАБАВКА ИНТЕРАКТИВНИХ ТАБЛИ СА ПРОЈЕКТОРИМА

obavestenje o zakljucenom ugovoru

odluka o izmeni ugovora

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2020

poziv-za-podnosenje-ponuda-2 (2)

konkursna-dokumentacija (9)

EКСКУРЗИЈА 2020

odluka o obustavi postupka JN 2 2020
Odluka o dodeli ugovora
konkursna dokumentacija

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2019

Обавештење-о-закљученом-уговору

Odluka o dodeli ugovora

poziv-za-podnosenje-ponuda-2

konkursna-dokumentacija

ИЗРАДА ПРОЈКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ 1 и 2

5. POZIV -PROJEKAT ISPRAVAN

6. KON.DOK. -PROJEKAT – ISPRAVNA

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2018

Обавештење о закљученом уговору

одлука о додели уговора

poziv-za-podnosenje-ponuda (2)

konkursna-dokumentacija-el-energija

_________________________________________________________________________

poziv za podnosenje ponuda

konkursna dokumentacija el energija

odluka o dodeli ugovora

НАБАВКА ШКОЛСКОГ НАМЕШТАЈА

poziv-za-podnosenje-ponuda

konkursna-dokumentacija

odluka-o-izmenama-i-dopunama-dokumentacije

odluka-o-izmenama-i-dopunama-dokumentacije-1

odluka-o-dodeli-ugovora

obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru

САНАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА

Poziv za podnosenje ponuda

konkursna dokumentacija

odluka o dodeli ugovora

obavestenje o zakljucenom ugovoru

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2016

poziv za podnosenje ponuda

konkursna dokumentacija el energija

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Obavestenje o zakljucenom ugovoru

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

POZIV ZA PODNOSENJE PONUDA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

______________________________________________________________________________

 ПОПРАВКА КРОВА

konkursna dokumentacija

ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА РАДИЋ“

Дел.бр. 581/1-2014

Датум: 07.11.2014.

Баваниште

На основу члана 39. став 5. и чланова 55, 57 и 60. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) наручилац Основна Школа „Бора Радић“ Баваниште упућује позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и конкурсном документацијом

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ДЕЛА КРОВА

ОШ „БОРА РАДИЋ“ БАВАНИШТЕ

ЈН бр.2/2014

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ:

Назив: Основна школа „Бора Радић“ Баваниште                                                                                                             Адреса: Вукице Митровић бр.1, 26222 Баваниште                                                                                                        Телефон/факс: 013/752-246, телефон: 013/751-511                                                                                                                                         Интернет страница наручиоца: www.osboraradic.edu.rs

  1. ВРСТА НАРУЧИОЦА: просвета
  2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: јавна набавка мале вредности.
  3. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ,НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ: набавка радова-поправка крова (део крова изнад улазног хола) ознака из ОРН 45261910-6.
  4. КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде, а ако је и рок важења понуде исти, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок (с тим да гарантни рок не може бити краћи од 2 године од дана потписивања Записника о примопредаји завршених радова).
  5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА : конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки, на интернет адреси наручиоца www.osboraradic.edu.rs и у просторијама наручиоца на адреси у Баваништу Вукице Митровић бр.1.
  6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК: понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу : ОШ „Бора Радић“ Баваниште, Вукице Митровић бр.1, са назнаком: „Понуда за јавну набавку радова ЈН бр.2/2014 – НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.11.2014. године до 9 и 30 часова, без обзира на начин доставе.
  7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 17.11.2014. у 10.00 часова у просторијама ОШ „Бора Радић“ Баваниште, Вукице Митробић бр.1.                                                                                 Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
  8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА: у поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача. Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање у отварања понуда.
  9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде. Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Одлука о додели уговора биће донета у року 10 (десет) дана од дана отварања понуда.                                                                  У случајевима из члана 109. Закона, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.
  10. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Оливера Танасијевић, дипломирани правник- секретар школе

Тел/факс: 013/ 752-246

Тел: 013/751-511

e-mail: osboraradic@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *